Yangına Müdahale

Yangın ani ve şiddetli olarak gerçekleşen bir durumdur. Bu yüzden yangına yeterli ve hızlı bir müdahale yapılmazsa çok büyük tehlikelere yol açar. Birçok yangın, profesyonel ve hızlı bir müdahale gerçekleşmediği için can kaybı ve maddi hasarla sonuçlanmaktadır. Yangın araştırma merkezi olarak profesyonel yangın müdahale sertifikasyon programı, alanında uzman akademik ve teknik personel desteğiyle sürdürülmektedir. 

  Eğitim programı iki seviyeden oluşmaktadır. Birinci seviye bireysel olarak yangın müdahale eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitim sürecinde: 

 • Yangın sınıflarının tanınması 
 • Yangının boyutuna göre nasıl müdahale edilmesi gerektiği 
 • Yangın söndürücünün kullanımı 
 • Yangın söndürücü cihazlar ve çeşitlerinin tanıtılması 
 • Yangından korunma yöntemleri 
 • Yangına nasıl müdahale edileceği 
 • Yetkili kurumlarla nasıl iletişime geçilmesi gerektiğinin eğitimi 

  İkinci seviye ise yangın müdahale eğitimi ise profesyonel olarak çalışan itfaiye, güvenlik uzmanı vb. personel için hazırlanmış ileri yangın müdahale eğitimidir. Bu eğitim daha uzun ve detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
Yangın Güvenliği Sorumluluğu 

MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. 

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi 

MADDE 125- (1) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir. 

(2) Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, 
a) Hizmetli sayısı 2’den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır. 
b) Hizmetli sayısı 2’den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl görevin aksaması söz konusu ise vehizmetli sayısı 5’i geçmiyor ise, (a) bendine göre hareket edilir.
c) Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir. 

Ekiplerin kuruluşu 

MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. 

a) Söndürme ekibi, 
b) Kurtarma ekibi, 
c) Koruma ekibi, 
ç) İlk yardım ekibi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır. 

Genel eğitim 

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.